ازدواج و طلاق

حدود صد سال پیش، اداره ثبت احوال کشور تأسیس شد تا وقایع چهارگانه رو ثبت کنه: ولادت، ازدواج، طلاق و وفات! ولادت و وفات، یه اجباره اما ازدواج و طلاق یه انتخابه! توی این اپیزود ما درباره این دو انتخاب مهم حرف می‌زنیم.

برای تولید محتوای این اپیزود، از این منابع استفاده کردیم:

 معنای طلاق از دیدگاه فرد مطلقه: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه، نویسندگان: شکوه نوابی نژاد، رزگار محمدی، یوسف کریمی و عفت فلاح، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، سال هشتم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۶.

عوامل تعیین‌کننده گرایش به طلاق توافقی: یک مطالعه کیفی، نویسندگان: طیبه بلوردی، زهیر مصطفی بلوردی و محمود آقاجانی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال ۴، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴.

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

 قانون مدنی

Scroll to top